ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Procedura Reklamacji 

§1

Uczestnik szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający (w przypadku szkoleń zamkniętych) może złożyć reklamację do firmy euroPiM s.c.M.P. Kłusek w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem na adres organizatora, najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie jeśli średnia ocen wszystkich uczestników z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3,0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej, w przypadku gdy średnia ocen jest wyższa niż 3,0 reklamacja nie zostanie uwzględniona.

§2

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

– zgłoszony problem – opis,

– dane kontaktowe uczestnika/ instytucji zgłaszającej reklamację,

– nazwę i datę usługi wobec, której zgłasza się zastrzeżenia,

– proponowany przez uczestnika szkolenia sposób rozwiązania sprawy,

– wskazanie formy odpowiedzi – listownie czy mailowo.

§3

Uczestnik usługi, który składa reklamację może wnioskować o:

– bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne,

– bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce,

– zwrot kosztów usługi wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/ odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

§4

Zgłoszone reklamacje będą rozpatrzone nie później niż w ciągu czternastu dni od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości (z uwzględnieniem dni roboczych).

§5

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w §1.

§6

Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.