ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Kadra trenerska współpracująca z firmą euroPiM s.c. M.P. Kłusek

Piotr Kłusek – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; studia podyplomowe na kierunku „Marketing w sieci” na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera; studia podyplomowe w zakresie „Administracja i zarządzanie w oświacie” na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Ukończył szkołę trenerów na czwartym poziomie kompetencji zgodnie z profilem kompetencji trenerskich dostosowanym do Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Posiada uprawnienia pedagogiczne (Kurs Kwalifikacji Pedagogicznych dla czynnych zawodowo nauczycieli; Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia).

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu marketingu, prowadzenia własnej firmy, biznesplanów. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń okresowych kierowców.

Grzegorz Kłusek –  Absolwent Politechniki Rzeszowskiej.

Posiada uprawnienia pedagogiczne (Kurs Pedagogiczny dla mistrzów, wykładowców i instruktorów praktycznej nauki zawodu). Odbył szkolenia z zakresu: doskonalenia zawodowego inspektorów transportu drogowego, Podstaw Prowadzenia Działalności Gospodarczej, Systemu Tachografów Cyfrowych, Komunikacji Interpersonalnej w Trudnych Sytuacjach, Pierwszej Pomocy w nagłych wypadkach, Udzielania pierwszej pomocy i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego, Bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inspektor Transportu Drogowego z 7-mio letnim stażem pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego, gdzie zajmował się min.:  kontrolowaniem i przestrzeganiem norm czasu pracy kierowców; sprawdzaniem przewozu ładunków ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, sprawdzaniem stanu technicznego pojazdów, sprawdzaniem dokumentacji wymaganej w transporcie drogowym dla kierowców podczas kontroli drogowych jak i w przedsiębiorstwach.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: Czasu Jazdy, Przerw i Odpoczynków Kierowców; Przewozu i Zabezpieczenia Ładunków w Transporcie Drogowym; Ewidencji Czasu Pracy Kierowców; Obsługi Tachografów Cyfrowych i Analogowych. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń okresowych kierowców.

Anna Scheffler-Portas –  absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; ukończyła studia podyplomowe na kierunkach „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”, „Zarządzanie projektami unijnym”, „Audyting energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków” oraz „Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego”.  

Posiada uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP oraz tytuł Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ponadto ukończyła następujące szkolenia: Praktyczne wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej, Kurs kasjera kas złotowo walutowych, Zarządzanie projektem w fazie przedinwestycyjnej zgodnie z wymogami UE na lata 2007-2013, Pełnomocnik systemu ISO 9001, Menadżer kosztów Cyfrowe przedmiarowanie, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – weryfikacja jakości, Studium Wykonalności – Analiza finansowa
i ekonomiczna dla inwestycji w ramach POiIŚ, kurs pierwszej pomocy.

Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie BHP.