+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Samochody ciężarowe oznaczają głównie samochody o masie powyżej 3,5 tony przeznaczone do przewozu towarów  lub osób w liczbie 10 i powyżej. Jednakże pod kątem podatkowym w segmencie tym znajdują się też samochody o niższej masie w tym odpowiednio dostosowane samochody wielofunkcyjne typu SUV oraz pic-up-y.  O takim zaklasyfikowaniu w/w aut decydują głównie wyniki badań diagnostycznych, zapisy w dokumentach rejestracyjnych czy treść świadectw homologacyjnych. W 2014 r. pomiędzy 1 stycznia a 1 kwietnia tego roku, na gruncie podatkowym, do segmentu tych aut dołączyły samochody osobowe z kratką o określonej ładowności potwierdzonej  świadectwem homologacji. Obecnie zaś w/w rozwiązanie zostały zniesione i o zaliczeniu do grupy samochodów ciężarowych decyduje masa auta (powyżej 3,5 t), ładowność (przewóz powyżej 10 osób)  oraz inne kryteria (konstrukcja lub przeznaczenie)  wymienione na zasadzie wyjątku w definicji zamieszczonej w art. 5 a pkt 19 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 4 a pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  

  • W zakresie bilansowym

Ciężarowy tabor samochodowy korzysta w firmie  z wielu przywilejów podatkowych. W zakresie bowiem rozliczenia kosztów ich nabycia jest on objęty wszystkimi metodami amortyzacji.  Może też być amortyzowany wg indywidualnych stawek  jak i jednorazowo czy też  w sposób przyśpieszony. Jego amortyzacja nie jest też w żaden sposób ograniczona kwotowo. Jednocześnie bieżące wydatki związane z eksploatacją  w/w aut są wliczane w koszty uzyskania przychodu. W  efekcie wpływają one na obniżenie  wymagalnych podatków.  W/w tabor  jako środki transportu o dłużej żywotności  stanowią środki trwałe firmy i jako takie powinny być ujęte w ewidencji tych środków.

  • Na gruncie podatku VAT

Również w tym obszarze podatkowym samochody inne niż osobowe (aczkolwiek podział na te grupy pojazdów w ustawie VAT jest umowny) podlegają pełnej neutralności podatkowej. Podatek VAT bowiem jest odliczany przy ich zakupie jak i od wszystkich wydatków związanych z ich używaniem na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W efekcie odliczenie dotyczy zarówno paliwa napędowego jak i wszystkich pozostałych kosztów obejmujących  naprawy, serwisowanie, usuwanie szkód czy też  ubezpieczenie.  Oczywiście podkreślić trzeba, że  w/w tryb odliczeń dotyczy tylko takich podmiotów, którzy są czynnymi podatnikami podatku VAT.

  • Podatek akcyzowy

Samochody ciężarowe i specjalistyczne nie podlegają podatkowi akcyzowemu.  Niemniej dla potrzeb w/w obowiązku podatkowego  konieczne jest posiłkowanie się  notami wyjaśniającymi do Taryfy celnej, które to w zakresie ich klasyfikacji, odmiennie niż pozostałe przepisy, nakazują  zaszeregowanie niektórych aut wielofunkcyjnych do segmentu samochodów osobowych. W rezultacie takie auta jak SUV,  pic-up  z podwójną kabiną czy pojazd kempingowy mimo ich rejestrowania jako samochody ciężarowe, w zakresie podatku akcyzowego są traktowane jako osobowe i przy ich zakupie, imporcie  lub nabyciu wewnątrzwspólnotowym rodzi się obowiązek uiszczenia w/w podatku.

  • Podatek od  środków transportu

Tą powinnością zostały objęte następujące pojazdy :
– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
– ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
– przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Jak wynika z w/w katalogu  podatek dotyczy tylko samochodów do przewozu towarów lub przyczep albo naczep. Nie obejmuje zatem pozostałego sprzętu w tym floty samochodów specjalistycznych.  Obowiązek w tym zakresie  spoczywa na:
– osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych,
– jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz
– posiadaczach środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany lub nabyty (jeżeli nie wymaga rejestracji) i ustaje z końcem miesiąca w którym go wyrejestrowano. Jako podstawy do obciążeniem w/w podatkiem nie przyjmuje się rejestracji czasowej auta.

Rozliczenie podatku odbywa się  w układzie rocznym poprzez złożenie deklaracji DT-1.
Termin na wykonanie tej czynności upływa 15 lutego każdego roku za rok bieżący i w tym terminie należy uiścić co najmniej pierwsza ratę. Ratę drugą płaci się do 15 września danego roku. Deklaracje składa się a w/w podatek uiszcza na rzecz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na której terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Źródło: www.biznes.gov.pl