+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

W kwietniu rozpoczyna się realizacja dwóch projektów, których firma euroPiM jest współautorem. Oba dofinansowane są z RPO Województwa Małopolskiego w ramach poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Projekt „Edukacja – stawiamy na rozwój” realizowany będzie w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Łękawce również w okresie 01.04.2017 r. – 31.12.2018 r. Ma on na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do klas I – VI poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki, kompetencji informatycznych, a także zwiększenie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie dla:

  1. nauczycieli w postaci szkoleń rozwijających kompetencje nauczycieli i programowania metodą eksperymentu
  2. uczniów/uczennic:
  3. a) klas I-III w postaci:

– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych

– zajęć rozwijających uzdolnienia z informatyki – nauka programowania

  1. b) klas IV-VI w postaci:

– zajęć rozwijających uzdolnienia z informatyki – nauka programowania

– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody

– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

Wartość projektu: 384 525,00 zł, w tym 363 825,00 zł dofinansowania ze środków RPO Województwa Małopolskiego. Firma euroPiM pełni rolę Partnera projektu.

 

Projekt „Prosto do wiedzy” realizowany będzie w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej w okresie 01.04.2017 r. – 31.12.2018 r. Jest to program edukacyjny mający na celu rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, a także rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz w zakresie programowania.

Projektem objęci zostaną wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej (łącznie 70 uczniów) oraz wszyscy nauczyciele (12 osób).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja następujących działań:

– zajęcia rozwijające zdolności informatyczne dla uczniów klas I-VI (łącznie 54 uczniów)

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze dla uczniów klas II-III (14 uczniów)

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV-VI (12 uczniów)

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody dla uczniów z klas IV-VI (12 uczniów)

– szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych dla nauczycieli (12 nauczycieli)

– szkolenie z programowania dla nauczycieli (6 nauczycieli)

– wyposażenie pracowni komputerowej w niezbędny sprzęt TIK

– wyposażenie pracowni matematycznej oraz przyrodniczej w sprzęt i pomoce dydaktyczne

Wartość projektu: 401 176,50 zł, w tym 380 056,50 zł dofinansowania ze środków RPO Województwa Małopolskiego.

 

Dodatkowo bazy wyżej wymienionych szkół zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć.