+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji dotyczących gospodarki wodno – ściekowej „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w terminie od 9 lutego 2015 roku 23 lutego 2015 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1419) w ww. terminie każdy z wnioskodawców może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy w zakresie dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy – nie więcej niż 4 mln zł w okresie realizacji Programu.

Miejsce składania wniosków:

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) www.fundusze.malopolska.pl.

Wnioski należy składać bezpośrednio na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter), 30-552 Kraków, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Więcej informacji:

Wszelkich informacji dla Wnioskodawców na temat ww. działania udzielane są w Zespole ds. Projektów PROW Wydziału Realizacji PROW w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: (012) 63 03 471, (012) 63 03 397, (012) 63 03 454, (012) 63 03 398, (012) 63 03 498; (012) 29 90 627, (012) 63 03 548, (012) 63 03 174, (012) 29 90 909; (012) 29 90 604.
 
Źródło: http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/prow/SitePages/DisplayApplication.aspx?List=f4d83c53-ac00-4ad2-b117-1e6c85886275&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Efundusze20072013%2Emalopolska%2Epl&ID=823