+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Wybór odpowiedniego formularza przy PIT to podstawa prawidłowego rozliczenia z fiskusem – decyduje o tym źródło osiągniętego przychodu. Jeśli było tak, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), prawdopodobnie będziemy musieli złożyć więcej niż jedno zeznanie podatkowe.

Zgodnie z ordynacją, w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych przy rozliczeniu PIT za 2016 r. obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,PIT-39. 

Ministerstwo Finansów zapewnia, że w połowie marca gotowy będzie system wstępnego wypełniania zeznań podatkowych PIT za 2016 rok przez fiskusa. Warto jednak wcześniej samodzielnie się przygotować do rozliczenia rocznego i zawczasu być przygotowanym na wypełnienie ustawowego obowiązku.

PIT 37

Najczęściej składanym zeznaniem jest PIT-37. Wypełniamy go, jeśli uzyskaliśmy przychody wyłącznie w Polsce, za pośrednictwem płatnika, opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności przychody:

a) ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;

b) z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy);

c) ze stypendiów;

d) z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia);

e) ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

f) z praw autorskich i innych praw majątkowych;

PIT 36

Jeżeli nie spełniamy wyżej wymienionych warunków, bo w roku podatkowym prowadziliśmy działalność gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej lub uzyskaliśmy dochody z zagranicy, lub mamy obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PIT/M), a także gdy osiągnęliśmy dochody z najmu, wówczas rozliczamy się ba formularzu PIT-36, w którym jednocześnie wykazujemy przychody wymienione w punkcie pierwszym (np. wynagrodzenie ze stosunku pracy), jeśli takie osiągnęliśmy.

PIT 36L

Jeżeli dla dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wybraliśmy opodatkowanie jednolitą 19 proc. stawką podatku, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-36L.

PIT 28

Jeżeli dla przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-28.  

PIT 39

Jeżeli osiągnęliśmy przychody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.), pochodnych instrumentów finansowych (takich jak: kontrakty terminowe, opcje itp.) lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-38. 6)Jeżeli dokonaliśmy odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntu), które nabyliśmy po 2008 r., składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-39.

Jeżeli w 2016 r. osiągnęliśmy przychody z najmu (dla których wybraliśmy formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), otrzymywaliśmy wynagrodzenie z pracy, sprzedaliśmy na giełdzie akcje oraz prowadziliśmy działalność gospodarczą, dla której jako formę opodatkowania wybraliśmy jednolitą 19 proc. stawkę podatku. Wówczas, w 2017 r. do urzędu skarbowego, powinniśmy byli złożyć w terminie do 31 stycznia 2017 r. PIT-28, w którym rozliczamy przychody z najmu.  

Do 2 maja trzeba natomiast rozliczyć się z fiskusem na formularzu PIT-37, w którym rozliczamy dochody z pracy; PIT-28, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) ze sprzedaży akcji, oraz PIT-36L, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) z działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19 proc. stawką podatku.

Źródło: www.biznes.onet.pl