+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na projekty dotyczące aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo, imigrantów i reemigrantów.

Od 21 stycznia do 4 lutego 2019 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowana pomoc w ramach inicjatyw musi przyczynić się do aktywizacji zawodowej, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych, m.in. poprzez takie formy wsparcia jak: szkolenia, staże czy dotacje na otwarcie działalności gospodarczej.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

  • publiczne służby zatrudnienia;
  • Ochotnicze Hufce Pracy;
  • agencje zatrudnienia;
  • instytucje szkoleniowe;
  • instytucje dialogu społecznego (tj. związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe, jeżeli wśród ich zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej);
  • instytucje partnerstwa lokalnego.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na II kwartał 2019 r.

Do rozdysponowania jest 20 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są tutaj

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl