ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Limity podatkowe 2018

3 października 2017

limity podatkowe 2018

Średni kurs euro ustalany przez NBP na pierwszy roboczy dzień października pozwala obliczyć wysokość kilku ważnych wskaźników podatkowych na kolejny rok. Zmianie ulegną limity określające małego podatnika PIT i VAT, kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2018 roku, a także wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

Wyższy kurs euro i wyższe limity 2018

Kurs średni euro ustalony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2017 roku, czyli z poniedziałku 2 października br. jest wyższy niż ten sam kurs przed rokiem, gdy wynosił 4,2976 za 1 euro. Wpływa to na niewielkie podwyższenie szeregu limitów podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku m.in. amortyzacji de minimis, rozliczeń jako tzw. mały podatnik czy na obowiązek stosowania pełnej rachunkowości.

Kurs średni NBP z 2 października 2017 r. wyniósł 4,3137 zł. Limity podatkowe i rachunkowe obowiązujące w 2018 r. będą zatem trochę wyższe niż w roku obecnym.

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie – limit 2018

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Amortyzacja 50’000 euro
Rok Limit
2018 50’000 euro 216’000 zł
2017 50’000 euro 215’000 zł

Dodatkowym warunkiem stosowania amortyzacji de minimis jest status małego podatnika PIT.

Mały podatnik PIT i VAT – limit 2018

O statusie jako mały podatnik decyduje warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego. Podatnik, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grupy, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50’000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Rok Mały podatnik
2018 1’200’000 € 5’176’000 PLN
2017 1’200’000 € 5’157’000 PLN

 

Rok Mały podatnik Mały podatnik pośrednik
2018 1’200’000 € 5’176’000 PLN 45’000 € 194’000 PLN
2017 1’200’000 € 5’157’000 PLN 45’000 € 193’000 PLN

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit 2018

Jedną z metod opodatkowania swoich dochodów z działalności gospodarczej, w tym prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej lub z tytułu najmu, dzierżawy i umów podobnych, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

W kolejnych latach prowadzenia działalności kontynuacja tej formy opodatkowania lub zmiana zasad opodatkowania na ryczałtowe wymaga określonego limitu przychodów. Ponadto wybór tej formy wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, a w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. 1 stycznia 2017 roku zwiększono limit dla ryczałtu ze 150 tys. euro do 250 tys. euro.

  Limit*
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność 250’000 euro** 1’078’425 zł 250’000 euro** 1’078’425 zł

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Nie dokonuje się w tym przypadku zaokrągleń. 

Pełna i uproszczona rachunkowość – limity 2018 

W roku 2018 po raz trzeci do ustalenia limitów dla celów pełnej lub uproszczonej rachunkowości, a także celem uproszczeń jako jednostki małe lub mikro, stosuje się kurs euro z pierwszego dnia roboczego października, a nie tak jak to miało miejsce dotychczas z 30 września. A od 1 stycznia 2017 roku zwiększono ten limit dla pełnej rachunkowości z 1,2 mln euro do 2 mln euro. 

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
2’000’000 euro 8’627’400 zł 2018

* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

02.10.2017 r. 4,3137 zł

Jednostki mikro – limity 2018

Jednostkami mikro, korzystającymi z szeregu uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, są m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Wartość przychodów netto – w euro Przeliczenie (dla jednostek w roku 2017) Przeliczenie (dla jednostek w roku 2018)

1.200.000 EUR*

5.157.120 zł

5.176.440 zł

2.000.000 EUR*

8.595.200 zł

8.627.400 zł

Katarzyna Sudaj, PIT.pl
Iwona Maczalska, PIT.pl

Źródło: www.pit.pl