+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Od dotacji na produkcję energii odnawialnej przez wsparcie infrastruktury badawczej, aż po dofinansowanie opiekunów osób niesamodzielnych – 30 czerwca ruszają nabory wniosków w 5 konkursach ogłoszonych w ramach RPO WM 2014-2020.

Źródła z potencjałem

Redukują poziom zanieczyszczeń powietrza, wpływają na poprawę poziomu bezpieczeństwa energetycznego, podnoszą jakość życia mieszkańców – ponad 21 mln zł czeka na przedsiębiorców inwestujących w urządzenia do produkcji odnawialnych źródeł energii.

O środki mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na rynku dłużej niż dwa lata, zajmujące się wytwarzaniem urządzeń wykorzystywanych do produkcji:

  • energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
  • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
  • innych urządzeń grzewczych, w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych,
  • energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
  • biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.

Uwaga! Wspierane będą jedynie projekty zakładające produkcję urządzeń do ogrzewania z obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń. Producenci urządzeń, których nie obejmują ww. wymogi mogą otrzymać wsparcie tylko w wówczas, gdy spełniają one odpowiednie wymagania dotyczące zużycia energii i ochrony środowiska.

Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia 2017 r.

Małopolska regionem wiedzy

Ponad 82,5 mln zł ze środków unijnych czeka na małopolskie jednostki naukowe i uczelnie. Przyznane dofinansowanie może zostać wykorzystać na budowę oraz modernizację infrastruktury badawczej, przełoży się także na rozwój współpracy z sektorem biznesu.  Projekty realizowane przez jednostki naukowe i badawcze z Małopolski pozwolą nie tylko na zwiększenie ich potencjału, ale przyczynią się także do rozwoju współpracy z sektorem biznesu.

Nabór wniosków potrwa do 29 września 2017 r.

Pomoc pomagającym

Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 obejmie także opiekunów osób chorych, niepełnosprawnych i starszych. 30 czerwca wystartuje nabór wniosków na działania związane z bezpośrednią pomocą tym, którzy na co dzień opiekują się osobami niesamodzielnymi. Na dotacje będą mogły liczyć także projekty wspierające placówki dziennej opieki i aktywizacji tych osób. 

Tworzone centra będą oferować m.in. szkolenia i praktyki opiekuńcze. Dofinansowane zostaną usługi świadczone przez profesjonalnych opiekunów, co w znaczny sposób odciąży i pomoże np. krewnym zajmującym się chorym członkiem rodziny. Opiekunowie będą mogą liczyć  także na wsparcie edukacyjne i doradcze, uczestniczyć w praktykach i indywidualnych poradach, w tym psychologicznych. Będą też mieli ułatwiony dostęp do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego wraz z przeszkoleniem z jego obsługi.

Z kolei w placówkach dziennej opieki i aktywizacji, oprócz zajęć terapeutycznych, będzie można liczyć chociażby na dowóz uczestników, ciepły posiłek, pomoc i opiekę w podstawowych czynnościach. Co jeszcze? Zajęcia terapeutyczne i aktywizujące, pomagające w organizacji czasu wolnego, podnoszące sprawność oraz zachęcające do uczestniczenia w życiu społecznym. Zarówno podopieczni, jak i opiekunowie nieformalni, mogą także liczyć na zajęcia edukacyjne i doradcze.

WAŻNE! Projekty, które otrzymają dofinansowanie muszą być realizowane na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa i również na tym obszarze musi być świadczone wsparcie. W skład MOF wchodzą następujące gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Nabór potrwa do 6 września 2017 r.

Kariera zaczyna się po 50tce

Pracownicy 50+ to niezastąpione źródło wiedzy i doświadczenia. Często wymagają jednak dodatkowego wsparcia. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pracodawcy będą mogli zapewnić dojrzałym pracownikom konieczne kursy, ale także lepsze warunki zatrudnienia.

Dofinansowane zostaną projekty szkoleniowe i doradcze, które mają na celu opracowanie przez pracodawców strategii zarządzania wiekiem lub wdrożenie w życie jej poszczególnych elementów. Pieniądze mogą zostać wykorzystane także na wyposażenie stanowisk pracy. Wsparte finansowo zostaną również działania, dzięki którym utrzymane zostanie zatrudnienie, zwłaszcza wśród pracowników powyżej 50. roku życia.

O dotacje mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 7 mln zł, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

Nabór potrwa do końca lipca 2017 r.

Innowacje, czyli żeby było lepiej

Małopolscy przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po unijne wsparcie na badania i rozwój nowoczesnych technologii. O bezzwrotne dotacje mogą aplikować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które dzięki uzyskanym środkom mają możliwość m.in. opracowania nowych, a także ulepszenia już istniejących produktów czy usług. Co warto podkreślić, maksymalny całkowity koszt dofinansowania może wynieść aż 90% wartości projektu.

Dotacje, przyznawane w formie bonów na innowacje, pozwolą nie tylko na rozwój nowatorskich projektów, ale także na nawiązanie współpracy z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu – laboratoriami, uczelniami technicznymi czy parkami technologicznymi. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przeznaczono na ten cel 16 mln zł. 

Nabór potrwa do 31 października 2017 r.

Więcej informacji o naborach

Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem Funduszy Europejskich mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych

Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl