ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Pozyskanie dotacji / dofinansowania to jedno. W naszej ocenie, rozliczenie dotacji to często ponad 50% całości sukcesu.

Gwarantujemy skuteczne rozliczenie całego projektu, na który pozyskaliście dofinansowanie!

Cały proces skutecznego rozliczenia się z dotacji nie jest sprawą łatwą. Wymaga poświęcenia ogromu czasu na przygotowanie wniosków płatniczych, przestudiowania szeregu dokumentów, a co najważniejsze znajomości reguł rynku funduszy unijnych.

Świadczymy w zakresie rozliczania dotacji następujące usługi:

 • przygotowanie wniosków o płatność
 • wsparcie w tworzeniu procedur realizacji projektu
 • doradztwo w zakresie zawierania umów w ramach projektu 
 • doradztwo w zakresie dokonywania zakupu środków trwałych 
 • opracowywanie projektów umów z dostawcami i wykonawcami
 • doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości projektu
 • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • prowadzenie audytów zewnętrznych projektu
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu
 • pomoc w rozliczaniu finansowym projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność
 • obsługę bieżących kontaktów z instytucją udzielającą dofinansowania
 • przygotowanie wniosków o wprowadzenie zmian do projektu i wsparcie w ich negocjowaniu z instytucją udzielającą dofinansowania
 • udział w kontroli projektu wraz z opracowaniem odpowiedzi na raport pokontrolny.

 

Gwarantujemy wszelką pomoc i opiekę w zakresie rozliczenia funduszy europejskich.