+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Pracownik weźmie udział w szkoleniu związanym z wykonywaną przez niego pracą, które odbędzie się w dniu roboczym po godzinach pracy (od 1500 do 1900). Czy prawidłowe będzie w dniu szkolenia skrócenie czasu pracy o 4 godziny przypadające na uczestnictwo w szkoleniu? Nadmieniamy, że pracownik pracuje od 700 do 1500.

Zgodnie z art. 128 K.p. czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Kodeks pracy nie zawiera regulacji dotyczącej zaliczania do czasu pracy szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika (związanych z wykonywaną przez niego pracą). Odnosi się tylko do szkoleń z zakresu bhp (wstępnych i okresowych).

Zgodnie z art. 2373 § 3 K.p., szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Co do innego rodzaju szkoleń organizowanych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika w piśmiennictwie funkcjonują dwa dominujące poglądy:

  • pierwszy wskazuje, że do czasu pracy wlicza się czas trwania takich szkoleń tylko w przypadku pokrywania się czasu szkolenia z czasem pracy wynikającym z obowiązującego pracownika rozkładu,
  • drugi wskazuje, że za czas pracy uznaje się szkolenia, które są niezbędne do wykonywania umówionej pracy lub służą podniesieniu kwalifikacji wymaganych dla danego rodzaju pracy czy na zajmowanym przez pracownika stanowisku (tak jak to jest w sytuacji opisanej w pytaniu).

W tym drugim przypadku podkreśla się, że aby tego typu szkolenia, jeśli odbywają się one poza harmonogramowymi godzinami pracy pracownika, mogły być zaliczone do czasu pracy, udział w tych szkoleniach musi wynikać z wyraźnego polecenia pracodawcy.

Zwracamy uwagę! Kwestia zaliczania innych szkoleń (poza bhp) do czasu pracy nie jest rozstrzygnięta ani w piśmiennictwie, ani w orzecznictwie. A zatem w razie sporu co do rozliczenia czasu, w którym pracownik brał udział w takim szkoleniu na polecenie pracodawcy, kwestie te rozstrzygnąć będzie musiał sąd pracy.

W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca uznał polecone pracownikowi szkolenie za czas pracy. W związku z tym, że odbywa się ono poza godzinami pracy pracownika, konsekwencją uznania czasu jego trwania za czas pracy tego pracownika byłoby powstanie godzin nadliczbowych dobowych. Za te godziny pracownikowi należałaby się stosowna rekompensata (wynagrodzenie wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe. Aby tego uniknąć pracodawca zamierza doraźnie (na jeden dzień) zmienić pracownikowi godziny pracy (skrócić je tak, aby dobową normę czasu pracy pracownika dopełniło w danym dniu zaplanowane szkolenie). Nie jest to rozwiązanie pozbawione wad. Przerwa między szkoleniem a czasem świadczenia pracy może być uznana za nieuprawnione stosowanie organizacji przerywanej. Jednak, jeśli o tego rodzaju zmianie pracodawca poinformuje pracownika z odpowiednim wyprzedzeniem, można je, naszym zdaniem, uznać za dopuszczalne. Tym bardziej, że normy czasu pracy oraz obowiązkowe okresy odpoczynku zostaną zachowane, a za cały czas (pracy i szkolenia) pracownik otrzyma należne wynagrodzenie.

Źródło: https://www.gofin.pl