ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Grudzień 2015

CZAS

CO

OPIS

07.12.2015

Karta podatkowa

Mija termin wpłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2015 r.

07.12.2015

Zryczałtowany podatek dochodowy

Mija termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

07.12.2015

Zryczałtowany podatek dochodowy

Mija termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7

08.12.2015

Opublikowane przepisy:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.11.2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

08.12.2015

Wchodzą w życie przepisy:

Ustawa z dnia 23.07.2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

10.12.2015

ZUS

Mija termin wpłaty składek ZUS za listopad 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

10.12.2015

INTRASTAT

Mija termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2015r.

10.12.2015

Wchodzą w życie przepisy:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

10.12.2015

Wchodzą w życie przepisy:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

12.12.2015

Wchodzą w życie przepisy:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ustawa z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

12.12.2015

Zmieniają się przepisy:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15.12.2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

15.12.2015

ZUS

Mija termin wpłaty składek ZUS za listopad 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

15.12.2015

Rata podatku

Mija termin wpłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

15.12.2015

Wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycia

Mija termin złożenia informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

19.12.2015

Wchodzą w życie przepisy:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.12.2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r.

21.12.2015

Podatek dochodowy

Mija termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za listopad 2015 r.

21.12.2015

Zaliczki na podatek dochodowy

Mija termin wpłaty pobranych w listopadzie 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

21.12.2015

Zaliczki na podatek dochodowy

Mija termin wpłata pobranych w listopadzie 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof

21.12.2015

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Mija termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2015 r.

21.12.2015

PFRON

Mija termin wpłaty na PFRON za listopad 2015 r.

24.12.2015

Wchodzą w życie przepisy:

Ustawa z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

24.12.2015

Zmieniają się przepisy:

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

28.12.2015

VAT

Mija termin wpłaty podatku VAT za listopad 2015 oraz złożenia deklaracji: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

28.12.2015

VAT-7D

Mija termin wpłaty drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalnie deklaracje VAT-7D

28.12.2015

Podatek akcyzowy

Mija termin wpłata podatku akcyzowego za listopad 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

28.12.2015

Wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycia

Mija termin złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

28.12.2015

VAT-13

Mija termin złożenia deklaracji VAT-13 za listopad 2015r. przez przedstawiciela podatkowego

28.12.2015

Karta podatkowa

Mija termin wpłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2015

28.12.2015

VAT-27

Mija termin złożenia informacji o obrocie krajowym za listopad 2015 r. VAT-27

29.12.2015

Wchodzą w życie przepisy:

Ustawa z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

31.12.2015

Mija termin zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych

31.12.2015

Wchodzą w  życie przepisu:

Ustawa z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

31.12.2015

Zmieniają się przepisy:

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

31.12.2015

Tracą moc przepisy:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.06.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21.03.2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8.12.2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15.12.2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki