+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Inspekcja Transportu Drogowego powołana została ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Celem utworzenia tej wyspecjalizowanej służby było i jest zapewnienie uczciwej konkurencji w transporcie drogowym, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrona środowiska. Ponadto powołanie Inspekcji Transportu Drogowego było także spełnieniem jednego z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej i stanowiło gwarancję wiarygodności Polski jako państwa graniczącego z Unią i ubiegającego się o członkostwo we Wspólnocie.

Z początkiem października 2002 r. pierwsi inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego rozpoczęli pracę na drogach całej Polski.

W ciągu 15 lat inspektorzy ITD skontrolowali ponad 2 miliony 640 tysięcy pojazdów. Wydali 373 tys. decyzji administracyjnych nakładających kary na przewoźników. Inspektorzy nałożyli również 353 tys. mandatów na kierowców z ustawy o transporcie drogowym oraz 244 tys. mandatów za łamanie przepisów prawa o ruchu drogowym. Inspektorzy zatrzymali 188 tys. dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów. Przeprowadziliśmy również 22 tys. kontroli w siedzibach firm przewozowych.

W celu poprawy stanu infrastruktury drogowej inspektorzy ważyli także przeładowane ciężarówki. W okresie 15 lat inspektorzy zważyli ponad ćwierć miliona pojazdów, nakładając 37 tys. decyzji administracyjnych na przewoźników i 28 tys. mandatów na kierowców.

Przeprowadzono również 236 tys. kontroli ADR (przewóz towarów niebezpiecznych) oraz 397 tys. kontroli przewozu osób. Ponadto zrealizowano 32,5 tys. kontroli transportu zwierząt i 49,5 tys. kontroli przewozu odpadów.

Działania te miały ogromny wpływ na poprawę przestrzegania przepisów obowiązujących w transporcie drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu czasu pracy kierowców czy przewozu materiałów niebezpiecznych, co miało bezpośrednie przełożenie na wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Od samego początku, tj. od momentu powstania Inspekcji stopniowo zwiększano jej kompetencje i zadania.

Obecnie w szeregach ITD pracuje około 700 inspektorów (realizujących zadania z zakresu kontroli transportu drogowego, nadzoru nad ruchem drogowym i kontroli prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej). Rocznie, inspektorzy ITD dokonują ponad 200 000 kontroli drogowych. Najczęściej ujawniane naruszenia to te dotyczące nieprzestrzegania przez kierowców przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków, a także związane z nieprawidłowym używaniem urządzeń rejestrujących. Oprócz działań kontrolnych inspektorzy ITD angażują się w akcje o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach.